Qibla Direction In Cities Of Turkmenistan

Ashgabat
Ashkhabad/Ashgabat
Atrak / Atrek
Atrek
Babadayhan
Bayram-Ali / Bayramaly
Chardzhou / Charjew
Charjew
Cheleken
Cheleken Yarymadasy
Dargan Ata
Darvaza
Dashhowuz
Dashkopri
Dushak
Esenguly
Garabogazkol Aylagy
Gasan Kuli / Esenguly
Gazanjvk
Gushgy
Gyzylarbat
Gyzyletrek
Imeni 26 Bakinskikh Komissarov
Kara Kum
Kera Bogaz Gol, Zaliv / Garabogazkol Aylagy
Kerki
Kirovsk / Babadayhan
Kizyl-Arvat / Gyzylarbat
Koneurgench
Krasnovodsk / Turkmenbashi
Kunya-Urgench / Koneurgench
Kushka / Gushgy
Muragab
Nebitdag
Ogruchinskiy, Ostrov
Sarakhs
Tashauz / Dashhowuz
Vyshzha / Imeni 26 Bakinskikh Komissarov
Yerbent
Yoloten